kuszálik eszter
A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány
bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
    év 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
 
  szerző

a b c d e f g h i j k l m n o p r s ş t ţ u v w z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ş ţ î ă â    
  szűkítés -     
     

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája


A bibliográfia időhatárát kiterjesztettem a Maros-Magyar Autonóm Tartomány (MMAT) megszűnéséig, a vizsgált időszak így 1952. július és 1968. február közé esik. Elsősorban a sajtóban megjelent (M)MAT-ra vonatkozó írásokat próbáltam összegyűjteni, országos magyar és román nyelvű napilapokból, valamint központi és helyi folyóiratokból. Kihagytam a bibliográfiából a helyi napilapoknak, a Vörös Zászlónak és a Steaua Roşie-nak az ismertetését, mivel azok majdnem kizárólag a tartomány hétköznapjaival foglalkoznak. A sajtó mellett bevettem az ebben a periódusban kiadott, a tartománnyal kapcsolatos vagy a nemzetiségi kérdést tárgyaló könyveket, brosúrákat is.

A bibliográfiát megelőzi két rövidebb fejezet. Az elsőben a MAT megalakulását és a megyésítésig tartó történetét foglaltam össze röviden. (Ezt az internetes közlésből elhagytuk.) A másodikban azt próbáltam meg vázolni, hogy hogyan működött a korabeli sajtó a szigorú cenzúra és a párt felügyelete mellett.

Jelen bibliográfia a teljesség igénye nélkül készült, mindent összegyűjteni az adott korszakból hosszú időt venne igénybe és messze túlnőné egy szakdolgozat kereteit. Ezért célom inkább egy kutatási segédlet elkészítése volt, mely ha nem is tartalmaz mindent, de kiindulási pontként használható és belőle már egy átfogó kép kialakítható.

Felhasznált források

A bibliográfia elkészítéséhez elsősorban a román nemzeti bibliográfiát használtam fel (Buletinul bibliografic - Articole şi recenzii de presă / Bibliografia periodicelor din RPR ... 1953-1968). Ez az áttekintés 1964-ig csak a román nyelvű országos lapokat tartalmazza: a napilapok közül a Romînia Liberă, a Scânteia és a Scânteia Tineretului cikkeit, a folyóiratoknál pedig a Contemporanul, Viaţa Nouă, Lupta de Clasă, Munca, Tînărul Leninist stb. írásait. 1964-től már szerepel benne az Előre és a Neuer Weg, valamint több magyar nyelvű folyóirat is: Falvak Dolgozó Népe, Dolgozó Nő, Ifjúmunkás, Munkásélet stb. Létezett ugyan a magyar lapok számára külön kiadott bibliográfia, de ez sem jelent meg rendszeresen, csak az 1957-es (első félév) ill. 1960-61-es kiadások lehettek segítségemre.

Néhány fontosabb folyóiratot már eleve kézbevettem: a Marosvásárhelyen kiadott Igaz Szót, a kolozsvári Korunkat, az Agitátor Zsebkönyvének néhány évfolyamát. Utólag a nemzeti bibliográfiából gyűjtött adatokat ily módon egészítettem ki a Falvak Dolgozó Népe esetében is. Legfontosabbnak pedig az Előre hiányzó évfolyamainak az áttekintését tartottam, lévén ez az egyetlen országos magyar nyelvű napilap. Az Utunk című lapnál sem hagyatkoztam kizárólag a nemzeti bibliográfiára, a (M)MAT-ra vonatkozó cikkeit egy készülő repertóriumból válogattam ki.

A folyóiratokhoz soroltam a hivatalos közlönyök különböző formáit is. Elsősorban a Magyar Autonóm Tartomány Néptanácsának Hivatalos Közlönye (Buletinul Oficial al Sfatului Popular al Regiunii Autonome Maghiare) kapott helyet: mivel ez a kiadvány kizárólag a MAT-ról szól, nem írtam ki tételesen a benne foglalt intézkedéseket, csak felsoroltam a közlönynek a marosvásárhelyi megyei könyvtárban megtalálható számait. Ugyanez a helyzet a MMAT idején (immár csak román nyelven) megjelenő Buletinul Oficial al Sfatului Popular al Regiunii Mureş-Autonome Maghiare című kiadvánnyal. Az országos közlönyből (Buletinul Oficial al Republicii Populare Române / al Marii Adunări Naţionale a RPR / al Republicii Socialiste România) igyekeztem azokat a határozatokat, törvényeket kiemelni, amelyek valamilyen összefüggésben vannak a tartománnyal vagy a nemzetiségi politikával, elsősorban pedig az alkotmányokat és azok módosításait jelöltem meg.

A (M)MAT-ra vonatkozó könyvek és brosurák listáját részben szintén a román nemzeti bibliográfia (Buletinul bibiografic / Bibliogrfia RPR. Cărţi, albume...) alapján készítettem, emellett felhasználtam a történeti bibliográfiát is (Bibliografia istorică a României I. 1944-1969), valamint a Szigethy Rudolf és Újvári Mária összeállításában megjelent Romániai magyar könyvkiadás (1950-1953) című kiadványt. Ez utóbbi mű folytatását (1954-1959) kéziratban tanulmányoztam. Ugyanakkor felhasználtam a marosvásárhelyi Teleki Téka könyvtárában őrzött Fuchs Simon munkásmozgalmi vezető hagyatékát is.

Kuszálik Eszter

A korabeli sajtóról, a korszak sajtótermékeiről és a cenzúra működéséről szóló összefoglaló letölthető itt .doc formátumban. 

 

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» használt rövidítések
 
további bibliográfiák

» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék